Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Feestverhuur het Gooi

Artikel 1: object van de overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen Feestverhuur het Gooi, gevestigd op Laarderweg 117
1403 RG te Bussum, hierna te noemen Feestverhuur het Gooi en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: kredietwaardigheid

Elke met Feestverhuur het Gooi aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Feestverhuur het Gooi van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan
dat Feestverhuur het Gooi zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: duur van de overeenkomst

1. deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen

2. bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: levering en terugbetaling

1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Feestverhuur het Gooi op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Feestverhuur het Gooi terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Feestverhuur het Gooi zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreven is de huurder aan Feestverhuur het Gooi een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn, onverminderd het recht van Feestverhuur het Gooi op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn

Indien Feestverhuur het Gooi zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Feestverhuur het Gooi er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6: verplichtingen huurder

1. De huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen

2. Huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken

3. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen

4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feestverhuur het Gooi aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven

5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.

6. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentzeil
wordt toegebracht.

7. Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken.

Artikel 7: transport

1. Tenzij anders is overeengekomen verzorgt de huurder het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Feestverhuur het Gooi het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.

2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder
de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

Artikel 8: weersinvloeden

Feestverhuur het Gooi behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Feestverhuur het Gooi, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om
schadevergoeding te vorderen. De door Feestverhuur het Gooi reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Artikel 9: controle op de goede staat van de goederen

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: waarborgsom

1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Feestverhuur het Gooi een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.

2. Feestverhuur het Gooi behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten voor reparatie/reiniging als in artikel “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.

3. Feestverhuur het Gooi is verplicht de waarborgsom bij het beëindigen van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Feestverhuur het Gooi heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12: verzekering

De verhuur artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier voor zelf zorg te dragen.

Artikel 13: schade en gebreken

1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Feestverhuur het Gooi te melden. Zonder toestemming vanFeestverhuur het Gooi mag huurder niet tot reparatie overgaan.

2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Feestverhuur het Gooi slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

4. Feestverhuur het Gooi is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren

5. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparatie door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14: aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Feestverhuur het Gooi in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Feestverhuur het Gooi ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15: mededelingsverplichting huurder
1. Huurder dient Feestverhuur het Gooi onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Feestverhuur het Gooi dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Feestverhuur het Gooi een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden waarbij Feestverhuur het Gooi 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in rekening mag brengen.

Artikel 17: opzegging/ontbinding

1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Feestverhuur het Gooi. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Feestverhuur het Gooi bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Feestverhuur het Gooi worden gesteld. Indien daarbij zou blijken
dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Feestverhuur het Gooi gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Feestverhuur het Gooi bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Feestverhuur het Gooi gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Feestverhuur het Gooi op verdere schadevergoeding.

Artikel 18: vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Feestverhuur het Gooi terug te (laten) brengen dient huurder aan Feestverhuur het Gooi een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 19: wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de
bovenstaande bepalingen in strijd staan.

Artikel 20: retentierecht

Wanneer Feestverhuur het Gooi goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de
opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Feestverhuur het Gooi heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 21: betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indienen van de nota, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen. Indien Feestverhuur het Gooi hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtig een aanbetaling dan wel een algehele vooruitbetaling te vorderen. Bedragen kleiner van € 500,00 dienen contant te worden betaald bij het aangaan van de overeenkomst.

2. Feestverhuur het Gooi is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

3. Feestverhuur het Gooi is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om dan de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten begrepen van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten van juridisch advies en bijstand.

5. Uit het enkele feit dat Feestverhuur het Gooi zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22: toepasselijk recht

Op alle door Feestverhuur het Gooi gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Feestverhuur het Gooi, indien
deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.